Siber niyetli ki?ilerce görü?elimmemesi için korunmas? anlam?ndad?r bununla

Siber kelimesi dilimize ?ngilizce olan “cyber” kelimesinden uyarlanarak girmi?tir. Siber kelimesi “sanal gerçeklik” anlam?na gelmektedir. Sanal gerçeklik dünyas? dünyadaki tüm bili?im sistemleri ve bunlar? birbirine ba?layan a?lardan olu?an ortamd?r.

Siber Güvenlik Nedir? Neden ?htiyaç Duyulur?
Siber güvenlik sosyal gerçeklik dünyas?ndaki bili?im sistemlerinin ve a?lar?nda ortamdadaki bilgilerin niyetli ki?ilerce görü?elimmemesi için korunmas? anlam?ndad?r bununla birlikte yap?lan siber sald?r?lar?n tespit edilmesi, tespit edilen sald?rganlar?n adli i?leme tabi tutulmas?, sonras?nda da ma?durun sisteminin sald?r? öncesi haline döndürülmesi i?levindedir. 
Günümüzde neredeyse herkesin herhangi bili?im sistemi kulland??? göz önüne al?nd???nda, ki?ilerin ?ahsi, özel bilgi ve belgelerin bununla birlikte sürekli kulland??? sistemlerinin zarar görmemesi ve bunlar?n yok olmamas?, if?a edilmemesi için siber güvenli?i ihtiyaç duyulmaktad?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Baz? Ya?anm?? Siber Sald?r? Örnekleri

1- Stuxnet 
Stuxnet ?ran’daki nükleer tesise yap?lan siber sald?r?da kullan?lan virüstür. Stuxnet virüsüyle Haziran 2010’da ?ran’da bulunan nükleer tesislerdeki sistemin çal??mas?n? yava?latmak/engellemek amaçlanm??t?r. 
Bu virüs ile nükleer tesisin çal??ma de?erleri de?i?tirilmi?, böylelikle ne oldu?u anla??lmadan nükleer tesisin faaliyetine engel olunmu?tur. Bu virüs ile yap?lan siber sald?r?n?n ABD ve ?srail taraf?ndan, ?ran’?n nükleer çal??malar?n? sabote etmek için yap?ld??? ileri sürülmektedir.

2- Estonya
26 Nisan 2007’ye kadar Estonya’n?n ba?kenti Talinn ?ehrinin merkezinde Bronz asker heykeli (an?t?) bulunmaktayd?. Al?nan karar do?rultusunda asker an?t? Talinn ?ehir merkezinden sökülerek, ?ehrin d???nda bulunan mezarl??a ta??nm??t?r. Bu karar nüfusunun %40′? Ruslardan olu?an Taliin ?ehrinde sorun haline gelmi?tir.
 May?s 2007’de Estonya’ya siber sald?r?lar ba?lat?lm??t?r. Bunun sonucunda internet ve bankac?l?k sistemi bir haftaya yak?n bir süre kullan?lamaz hale gelmi?tir.

3- Conficker (Kido)
Microsoft taraf?ndan 23 Ekim 2008 tarihinde acil olarak MS08-67 güncellemesi yay?nland?. Bu aç?kl?kdan istifade eden kötü niyetli ki?ilerce conficker virüsü olu?turuldu. Olu?turulan bu virüs bir ay içerisinde 9 milyonun üzerinde bilgisayara tesir etti. Bu virüs sistemdeki güncel antivürüs yaz?l?mlar?n? da devre d??? b?rak?yor. Bilgisayar?na veya sistemine virüsün bula?t??? kimseler, bilgisayarlar?n?n ve sistemlerinin kilitlenmesi ile tehdit edilerek, virüsün temizlenmesi için 49,99 $ ödemek zorunda b?rak?ld?.

Siber Sald?r?lardan Korunmak ?çin Ne Yap?labilir? (Güvenlik Tedbirleri)
1- Herkesin kolayl?kla eri?im sa?layabilece?ini a?larda güvenlik seviyesi dü?üktür. Herkesin kullan?m?na sunulmu? kablosuz a?lar? (halka aç?k yerler; kafe, otel vb.) kullan?rken bankac?l?k i?lemleri, kredi kart?yla sat?n alma i?lemleri gibi önemli i?lemler yap?lmamal?d?r.
2- Sisteminizin güvenli?ini sa?lamak için internet ?ifrenizi kimseyle payla?may?n. Sald?r?da bulunan ki?i aç?s?ndan ?ifrenin bilinebilir olmas? da sald?r? yapmas?n? fazlas?yla kolayla?t?r?r.
3- Kablosuz a??n?z?n ?ifresini düzenli olarak de?i?tirmemiz de sald?r? giri?imlerinin ba?ar?s?z olmas?n? sa?layacakt?r. 
4- Kullanmad???n?z zamanlarda bilgisayar ve modeminizi kapal? tutun. 
5- Tan?mad???n?z ki?ilerden gelen e-mailleri kesinlikle açmay?n. Bununla birlikte tan?d???n?z? dü?ündü?ünüz bir ki?iden gelen mail ve ekleri açmadan önce de temkinli ve ?üpheci davran?n. Yukar?da örnek siber sald?r?larda belirtildi?i gibi en tehlikeli virüsler gönderilen ba?lant?lar? ve/veya ekleri açman?z ile sisteme yerle?ir. 
6- Tüm bunlarla beraber düzenli olarak bilgisayar?n yedegini al?n. Böylelikle gerekti?i zaman sistem geri yükleme yapmaya ihtiyaç duydu?unuz bilgileri tekrar ula?abilirsiniz.
7- Tüm sistemle kulland???n?z programlar?n güncel olmas?na dikkat edin. 
8- Özellikle flash disk (USB bellek) olmak üzere CD/DVD gibi depolama cihazlar?n? sisteminizde açmadan önce mutlaka virüs taramas?ndan geçirin.