Peygamber veya dokuzdu. Çocuklar aras?nda ilk inanan, peygamber

Peygamber efendimizin
damad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz. Ali, sabah namaz?n? k?lmak için
gitti?i camide Haricilerden Abdurrahman ibni Mülcem’in sald?r?s?yla ?ehit
edildi.

Peygamberin damad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz.
Ali, hicretten yirmi iki y?l önce do?du?u rivayet edilmektedir (m. 600). Babas?
Ebu Talip, annesi Fat?ma b. Esed bin Ha?im’dir. Ebu Talip’in en küçük o?ludur.
Peygamberimiz Mekke’de ba? gösteren k?tl?k üzerine onu himayesine ald? ve be?
ya??ndan hicrete kadar yan?nda büyüttü. ?mam Ali, peygamberimize ilk iman
edenlerdendi. ?man etti?inde ya?? sekiz veya dokuzdu.  Çocuklar aras?nda ilk inanan, peygamber
efendimizle ilk namaz k?lan kimse oldu?u a??rl?k kazanan fikirdi. Hz Ali’nin
hicretten önce hayat? hakk?nda fazla bilgi yoktur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

?MAM AL? ALLAHIN
ASLANIYDI

Mekke mü?riklerinin eziyetleri ve cefalar? artmaya ba?lad?,
hatta Hz. Muhammed’i öldürme planlar? haz?rlamaya kadar gittiler. Bunun üzerine
hicret karar? alan peygamberimiz, Mekke mü?riklerini ?a??rtmak amac?yla
yata??na Ali’yi yat?rd?. Hz Ali, Mekkeli mü?riklerin suikast planlar?n?n akim
kalmas?yla Resulullah’?n k?z? Fat?ma ve kendi annesi Fat?ma ile Kuba’da Hz
Peygambere yeti?ti. Medine’ye vard?klar?nda ise Mekkeli ve Medineliler aras?nda
yap?lan karde?lik seçimlerinde peygamberimiz, Ali’yi kendisine karde? seçti. Hicretin
ikinci y?l?n?n son ay?nda Hz. Muhammed’in k?z? Fat?ma ile evlendi. Bu
evlilikten Hasa, Hüseyin, Muhsin (ölü do?du), Zeynep ve Ümmü Külsüm ad?nda
çocuklar? oldu.

Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber sava?lar? olmak üzere
hemen hemen bütün gazve ve seriyyelere kat?ld?. Kat?ld??? sava?larda
yaralanmas?na ra?men büyük kahramanl?klar gösterdi ve peygamberimizi kahramanca
savundu. Hayber sava??nda a??r demir kap?y? kalkan olarak kulland? ve seferin
zaferle sonuçlanarak Yahudilere galebe çal?nmas?nda büyük pay sahibi oldu. ?mam
Ali, Hz. Peygambere vahiy katipli?i yapt?, Hudeybiye Antla?mas?’n? o yazd?.
Mekke’nin fethinden sonra Kabe’de ki putlar? y?kma görevi ona verildi.

HAL?FEL?K ATE?TEN B?R
GÖMLEK OLDU

Hz. Peygamber’in vefat?nda cenazesinin y?kanmas?, benzeri
hizmetlerini Hz. Ali ile yak?n akrabalar? yapt?. Bu s?rada Beni Saide avlusunda
toplanan ensar ve muhacirler Hz. Ebubekir’i halife seçince Ali ona, Hz.
Fat?ma’n?n alt? ay sonra gerçekle?en vefat?na kadar biat etmedi. Hz. Ali ilk üç
halifeye ilmi bilgi birikimi ile f?khi meselelerde dan??manl?k yapt?.

Hz. Osman’?n ?ehadetinden sonra halife olan ?mam Ali’nin en
önemli konusu asilerin cezaland?r?lmas?yd?. Ancak ortada bir katil yoktu.
Say?lar? binlerce ki?iyi bulan bir kalabal?k ‘Osman’? hepimiz öldürdük’
diyorlard?. Bu kaos ortam?nda Hz. Ali, ?am Valisi Muaviye ile S?ffin,
peygamberimizin e?i Hz. Ai?e ile Cemel sava??n? gerçekle?tirdi. Bu sava?ta her
iki taraftan Müslümanlar hayat?n? kaybetti.

Hz. Ali, sabah namaz?nda Haricilerden Abdurrahman ?bni
Mülcem’in suikast? sonucu m. 23 Ocak 661’de ?ehit edildi.