Medyam?z üç füze ta??maklar?. Geli?tirilmi? HAWK füze sistemlerinin

 

 

Medyam?z yine yapt? yapaca??n?

 

Hawk füzelerinin fotolar?n? baz? bas?n organlar? yay?nlayarak, füzelerin Afrin’e kilitlendi?ini iddia etti. Oysa dü?ük yükseklikte etkin olan Hawk sistemi, kara sistemlerine ya da yerde bulunmayan unsurlara de?il, sadece hava araçlar?na kilitleniyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Türk ve dünya medyas? mümkün Afrin harekât?na kilitlenmi?ken, bugün yay?mlanan baz? gazeteelerde ve internet sitelerinde yer alan haberler ?a?k?n?yla kar??land?.

 

Sayfalar?nda Hawk hava savunma füzelerinin resimlerini kullanan baz? bas?n organlar?, füzelerin Afrin’e kilitlendi?ini iddia etti.

 

 

 

Oysa dü?ük hava sald?r?s?, Hava sald?r?s?, kara sistemlerine ya da yerde bulunursa sava?ç? unsurlara de?il, sadece hava araçlar?na kilitlenebiliyor.

 

MIM-23 Hawk

 

Amerika Birle?ik Devletleri’nin tan?nm?? silah firmalar?ndan Raytheon taraf?ndan geli?tirilen MIM-23, Hawk füze sistemi, orta menzil hava savunma silahlar?n?n en etkinidir. Asl?nda orta menzilli bir hava savunma sistemi olan Hawk, ilerleyen senelerde geli?tirilebilir alçak irtifa hedefleri için uyarlanm??t?r. Aç?k ad? “Öldürmek için Bütün Yollar? Homing” (Öldürmek ?çin Tüm Yollar? Gezmek) dir.

 

Standart platformunda üç füze ta??maklar?. Geli?tirilmi? HAWK füze sistemlerinin motor perfomans? artt?r?lm??, elektronik harbe kar?? koruma sa?lar da en üst düzeye ç?kar?lm??t?r. Azami menzil 35 km ve en dü?ük yüksekli?i 18 km’dir. 1982`de bir ?srail I-HAWK Füzesi, 21 kilometrelik yükseklikteki bir MIG-25 vurmu?tur. X-band radar?n güdümlü olarak yönlendirilen I-HAWKìn harp ba?l??? 54 kg a??rl???nda olup parça ve infilak tesirlidir. Günümüze kadar 36 bin adet üretilen füzelerin 11.800 adedi NATO ülkeleri envanterine al?nm??t?r.

 

ABD silah firmas? Raytheon firmas?nca geli?tirilen MIM – 23 Hawk füze sistemi, 2007 tarihinde TSK’ya teslim edildi.