HIFU katmanlar?na iletildi?inden cilt yüzeyinde herhangi bir hasar

HIFU (Yüksek Fokuslu
Ultrason)

?lerleyen ya?, çevresel faktörler, yerçekimi, genetik
yap?, güne? hasar?, beslenme al??kanl?klar? gibi nedenlere ba?l? olarak ciltte
ya?lanma, sarkma ve elastikiyet kayb? ortaya ç?kar. Sigara ve alkol kullan?m?
bu etkileri daha da artt?r?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

HIFU   ”Ameliyats?z Yüz Germe” i?lemleri
için geli?tirilmi? yüksek yo?unlukta odaklanm?? ultrason enerjisi uygulayan bir
teknolojidir. HIFU uygulamalar? ABD’de ameliyats?z cilt gençle?tirmede en çok
tercih edilen yöntemdir. Klini?imizde bu amaçla yeni nesil Centerless HIFU
cihaz? UTIMS kullan?lmaktad?r.

UTIMS HIFU sistemi t?pta
uzun y?llard?r güvenle kullan?lan ultrason (ses dalgalar?) ile çal???r. UTIMS
HIFU ile odaklanm?? ve yo?unlu?u artt?r?lm?? ses dalgalar? cilt alt?na
iletilerek bölgede kontrollü ?s? art??? yarat?l?r. UTIMS HIFU da kullan?lan
ultrason enerjisi cilt yüzeyini atlayarak cildin alt katmanlar?na
iletildi?inden cilt yüzeyinde herhangi bir hasar olu?maz. UTIMS HIFU da ultrason
enerjisi SMAS ( yüz kaslar?n?n k?l?flar?n? içeren tabaka) , derin dermis ve
subkutan fibröz dokuya iletilerek bu dokularda ?s? art??? sa?lan?r. Is?ya ba?l?
olarak SMAS tabakas?nda kontraksiyon (büzülme) olu?ur ve cilt gerginle?ir. Is?
ayn? zamanda cildin do?al yap? ta?lar?ndan kolajen sentezini de uyard???ndan
ince çizgi ve k?r???kl?klar azal?r, cilt yenilenir.

UTIMS HIFU kullan?m
alanlar?:

Klini?imizde
kullan?lan UTIMS HIFU cihaz? hem yüz hem de vücut uygulamalar? için farkl?
ba?l?klara sahiptir.

       UTIMS HIFU
yüz uygulamalar?

·                  
Total cilt
rejuvenasyonu ( cilt gençle?tirme, cilt yenileme)

·                  
Lifting (cilt
germe)

·                  
Cilt s?k?la?t?rma

·                  
Ka? kald?rma

·                  
K?r???kl?k tedavisi

·                  
Çene hatt?n?
belirginle?tirme

·                  
Yanak, boyun ve
g?d? toparlama

 

UTIMS HIFU vücut uygulamalar?

 

·                  
Vücut ?ekillendirme

·                  
Vücut kontür
düzeltme

·                  
Kol ve bacak içi
sarkmalar?

·                  
Kar?n sarkmalar?

·                  
Selülit tedavisi

UTIMS HIFU kimlere
uygulanmaz?

·                  
Uygulama yap?lacak
bölgede aç?k yara, keloid ve ak?nt?l? aknesi olan ki?iler

·                  
?mplant ve dermal
dolgusu olan ki?iler

·                  
Cilt kanseri
olanlar

·                  
Kalp pili
ta??yanlar

·                  
Hamileler ve
emzirenler

·                  
Kan p?ht?la?ma
sorunu olan ki?iler

·                  
Kanama bozuklu?u
olan ki?iler

·                  
Metal stent tak?l?
ki?iler

 

UTIMS HIFU kimlere
uygulan?r?

HIFU yapt?rmas?nda sak?nca olan ki?iler d???nda kalan
herkese yap?labilir ( yukar?da belirtilmi?tir).

Özellikle dü?ük ka? yap?s?ndan ?ikayetçi olan ki?iler,
cildinde sarkma ve gev?eme olanlar, g?d?, boyun ve vücut bölgesinde sarkma olan
ki?iler HIFU uygulamas? için iyi birer adayd?r.

 

UTIMS HIFU a?r?l? bir uygulama m?d?r?

Herkesin a?r? e?i?i farkl? olmakla birlikte
uygulamadan önce hekimin önerece?i bir a?r? kesici ilaç yada lokal anestezi
kremi kullan?lmal?d?r. Uygulamay? yapt?ran birçok ki?i i?ne batmas? gibi bir
his duyduklar?n? belirtmektedir.

 

UTIMS HIFU nas?l uygulan?r?

Uygulamadan önce cilt iyice temizlenir, kurulan?r.
Ard?ndan cildin yüzeyine ultrason jeli sürülür ve uygulamaya ba?lan?r. Uygulama
bölgesi ve cildin sorununa ba?l? olarak 1,5-3-4,5 mm gibi farkl? derinliklere
ultrason enerjisini ileten uygun  UTIMS
HIFU ba?l??? seçilir. Bu ba?l?klar cilt yüzeyine temas ettirilerek yakla??k 30
dakika boyunca problemli olan bölge ses dalgalar? ile taran?r.

 

UTIMS HIFU i?lemi ne kadar sürer?

Uygulanacak
bölge ve cilt problemine göre de?i?mekle birlikte UTIMS HIFU i?lemi ortalama 30
dakika sürer.

 

UTIMS HIFU kaç seans uygulan?r?

1
seans uygulama yeterlidir. Tedavinin kal?c?l??? yakla??k 1,5-2 y?l sürmektedir.

 

UTIMS HIFU etkileri ne zaman görülür?

UTIMS HIFU uygulamas?ndan hemen sonra ciltte gerilme,
toparlanma etkisi fark edilir. Her geçen gün etkisi artar. Tam sonuç ise 2-3 ay
sonra kolajenin artmas? ile belirgin ?ekilde ortaya ç?kar.

 

UTIMS HIFU uygulamas?n?n yan etkisi var m?d?r?

Ultrason enerjisi t?pta uzun y?llard?r güvenle
kullan?lmaktad?r. Yap?lan klinik çal??malarda herhangi bir yan etkiye
rastlanmam??t?r. UTIMS HIFU uygulamas? yap?lan bölgede hafif k?zar?kl?k, 
ödem ve hassasiyet olu?abilir. Bunlar genellikle birkaç saat sonra kaybolur.

 

UTIMS HIFU uygulamas?ndan
sonra nelere dikkat edilmelidir?

UTIMS HIFU uygulamas?ndan sonra hasta normal ya?am?na
hemen geri dönebilir. Mutlaka güne? koruyucu krem kullan?lmal?d?r. Bunun
d???nda özel bir bak?m gerektirmez.