herrnhutovci laici imaju tako?er veliko zna?enje, posebno kao

herrnhutovci
su ve? djelovali u 28 svjetskih regija.” 1
Godine
1734. Nikolaus Ludwig zare?uje se za luteranskog pastora. Bio je vrlo misijski
nastrojen, me?utim, zbog neistomišljenika je prognan iz Saske jer je zaštitio
vjerske izbjeglice. Zinzendorf se posve?uje misionarskom radu, putuje u
Sjevernu Ameriku , gdje je propovijedao njema?kim doseljenicima. Istaknuo se
kao reformator, biskup Moravske crkve, osniva? Herrnhutske zajednice, pjesnik
itd., a njegova teološka djela imala su snažan utjecaj i na Englesku, gdje je
utjecao na Johna Wesleya (1703. – 1791.), za?etnika metodizma. 2 No,
koliko god Zinzendorf bio karizmati?an kao osoba, njegovo dostignu?e nije
toliko u teološkoj misli, koliko u poticajima koje je dao crkvenoj praksi i
evangeli?koj lai?koj pobožnosti.3

Može se zaklju?iti da je
u fokusu pijetisti?kog pokreta pobožan subjekt. Neki isti?u da je upravo time
pijetizam dobio jednu modernu crtu ranog prosvjetiteljstva, jer je time osobnost
pojedinca dobila visoko mjesto. S druge strane se opet isti?e da je pijetizam
tijekom svojeg razvitka u nekim svojim dijelovima postao jedan teološki i
socijalno konzervativni pokret. U 18. stolje?u, nastupanjem prosvjetiteljstva,
pijetizam je sve više u defenzivi i postupno sve više gubi svoj utjecaj.
Prosvjetitelji mijenjaju tradicionalnu sliku svijeta novim spoznajama iz
prirodnih znanosti, pa tako i tradicionalna teologija sve više dolazi u
pitanje. Teologija reagira na to  sve
ve?im poznanstvljivanjem, pa za normalne ?lanove zajednice postaje sve više
nerazumljiva. Pijetizam je bio pokret koji je naglasio subjektivnu stranu vjere
i sadržavao je istodobno i snažne misionarske i socijalne dimenzije. U
pijetisti?koj praksi veliko su zna?enje imali konventikuli (pobožni krugovi,
zajednice koje djeluju u privatnim prostorima i stanovima, dakle, izvan
službenih crkvenih prostora), koje su bile posve?ene prou?avanju Biblije i
zajedni?kim molitvama. Za pijetiste one imaju ve?e zna?enje ?ak i od službe Božje
u crkvi. Pri tome laici imaju tako?er veliko zna?enje, posebno kao
propovjednici bez nekog akademskog obrazovanja. Do sredine 18. st. vodile su se
žestoke rasprave izme?u ortodoksnih pripadnika luteranizma i pijetista.
Ortodoksni protivnici predbacivali su pijetistima, me?u ostalim, prihva?anje
heterodoksnih pogleda i praksa, da svojim konventikulima prave smetnje u
funkcioniranju crkvenog reda, cijepanje vjerskih op?ina, kao i sklonost
perfekcionizmu. Pijetizam je priznavao vjernicima samostalni religiozni
autoritet. On je poticao individualizaciju osobnosti, tako što je osobno
vjersko uvjerenje stavio u središte. ?itanjem i slušanjem tekstova koji ?esto
nisu bili jednostavni, stimulirao je razvoj sposobnosti ?itanja kod pojedinaca.
Pijetizam je ostavio zna?ajne tragove u svim podru?jima crkvenog života, od
pobožnosti pa sve do teologije, inzistirao je na pitanjima socijalno – eti?ke
odgovornosti crkve, a misijski rad postao je s pijetizmom vrlo zna?ajna
komponenta protestantizma.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1 Kottje R. I
Moeller B. (2008), Ekumenska povijest Crkve 3 Novi vijek i moderno doba,
bibliotheca flaciana, str. 76

2 Usp. Matoševi?,
L. (2017), Uvod u dogmatiku. Teološki fakultet Matija Vla?i? Ilirik, Zagreb,
str.201.

3 Usp. Meyer, D.
(2007), Nikolaus Ludwig, Grof von Zinzendorf, u: Klasici teologije, knjiga
druga. Golden Marketing i Tehni?ka knjiga,    .           Zagreb, str.23