Antalya Valisi Münir
Karalo?lu, Finike ilçesinde Jandarma Karakolu aç?l???na kat?ld?. Karalo?lu,
daha sonra di?er in?aatlar? devam eden yat?r?mlar? ziyaret etti.

Antalya Valisi Münir Karalo?lu, Finike ilçesinde aç?l???
yap?lan Merkez Jandarma Karakolu aç?l???na kat?ld?. Karalo?lu, sonra portakal
paketleme tesisini ziyaret ederek, çal??malar? devam eden yat?r?m yerlerini
inceledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Vali Karalo?lu; 30 y?ld?r beklenen, özlenen bir hizmeti
açt?klar?n?, özellikle son zamanlarda güvenlik ihtiyaçlar?n?n acil oldu?unu
söyledi. Dünyada bir kaos ortam?n?n ya?and???n belirten Münir Karalo?lu,
insanlar?n gergin oldu?unu ve güvenlik taleplerinin makul ve mant?kl?
bulduklar?n? belirtti.

ASAY?? OLAYLARI
?NSANLARI BEZD?RD?

Vali Karalo?lu; bölge insanlar?n?n ya?anan asayi?
olaylar?n?n canlar?n? bezdirdi?ini ifade etti. ?l jandarma komutan? burada
alternatif binalar? inceledi ve belediye ile jandarma aras?nda imzalanan
protokol ile belediye buray? yeniden düzenledi. Konu?mas?n?n devam?nda
Karalo?lu, karakolun buradaki güvenli?i artt?raca??n? ve huzuru temin edece?ini
belirtti.

HAVAL?MANI ?HALES?
GERÇEKLE?T?R?LECEK

Konu?mas?n? Akdeniz’in çok zor bir bölge oldu?unu belirterek
devam eden Vali Karalo?lu; co?rafyan?n kendilerini zorlad???n? fakat buna
ra?men hükümetin ‘yol medeniyettir, öyleyse olacak’ kararl???nda oldu?unu ifade
etti. Antalya- Kumluca aras?ndaki yol çal??mas? süratle devam ediyor, Akdeniz
Sahil Yolu projelerinin oldu?unu belirten Karalo?lu, yap?lacak olan
havaliman?n?n ihaleye ç?kaca??n? ve üç tane havaliman? bulunan tek il
olacaklar?n?, Antalya’n?n bu özelli?inin Türkiye’de ilk olaca??n? sözlerine
ekledi.

Vali Karao?lu’nun ard?ndan Ak Parti milletvekili Atalay
Uslu ve Finike Belediye Ba?kan? Kaan Osman Sar?o?lu’nun protokol konu?malar?n?n
ard?ndan Jandarma Karakolu’nun aç?l??? yap?ld?.