Yüksek Fokuslu UltrasonYüksek fokuslu ultrason tedavide ses dalgalar?n? kullanan bir cihazd?r. Yüksek fokuslu ultrason HIFU veya ULTERAP? olarak da adland?r?l?r. Yüksek fokuslu ultrason ameliyats?z s?k?la?t?rma, toparlama teknolojisidir. Yüzde çal???lan bölgenin cilt özelliklerine göre yüksek fokuslu ultrason farkl? ba?l?k, farkl? çal??ma tekni?i ile uygulan?r. Yüksek fokuslu ultrason uygulamas? sonucu cilt s?k?la?mas? sa?lan?r. Yüksek fokuslu ultrason ile ihtiyaca göre; farkl? ba?l?klar seçilerek, ortalama 60-70 dereceye ula?an termal hasar olu?turulur. Böylelikle  Yüksek fokuslu ultrason sonucu kolajen ve fibroblast olu?umu tetiklenir ve lifting sa?lan?r.Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) hangi amaçlarla uygulan?r?Cilt yenilemeCilt toparlamaKa? kald?rmaG?d? ve boyun toparlanmas?Nazolabial çizgilerin azalt?lmas?Yüz liftingiK?r???kl?k tedavisiD?? ve iç bacak sarkmas?Sarkan kol içiAl?n çizgileri ve kaz aya?? çizgilerinin tedavisiYüz ovalinin toparlanmas?Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU)’ nun etki süresi ne kadard?r?Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) tek seansl?k bir uygulamad?r. Etkisi 1 ila 2 y?l sürmektedir. ?htiyaca ve iste?e göre 6 ay-1 y?l içinde yüksek fokuslu ultrason (HIFU)  i?lemi tekrarlanabilir.Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) i?lemi ne kadar sürer?Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) i?lemi uygulanan bölgeye göre 30-60 dk aras?nda sürmektedir.Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) i?lemi a?r?l? m?d?r?Sadece kemikli bölgelerin üzerinde yüksek fokuslu ultrason (HIFU) i?lemi yap?l?rken hafif bir s?z? hissedilebilir.Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) sosyal hayat? etkiler mi?Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) esnas?nda derin dokular hedeflendi?i için cilt üzerinde herhangi bir hasar olu?maz. Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) sonras?nda hasta rahatl?kla sosyal ya?am?na dönebilir.Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) sonuçlar? ne zaman gözlenir?Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) uygulamas?ndan hemen sonra, akut bir iyile?me vard?r (anl?k etki). Kollajen sentezi artarak devam eder ve en iyi sonuca üçüncü ayda ula??l?r.